(PO) AirCon s.r.o., IČO 47502479

Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
14.11.2022
Dátum zverejnenia:
23.11.2022
Zverejnený v OV č.:
224/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
31K/57/2022
ICS:
1122209603
Vydal:
JUDr. Zuzana Hlistová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
AirCon s.r.o. IČO 47502479, , Račianska 88/B, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
AirCon s.r.o. IČO 47502479, , Račianska 88/B, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Daňový úrad Bratislava IČO 42499500, , Ševčenkova 32, 85000 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AirCon s.r.o., so sídlom Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 502 479, takto
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: AirCon s.r.o., so sídlom Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 502 479.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu, d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: