Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Zverejnený v OV č.:
225/2022
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o. v konkurze IČO 47584661, , Sedmokrásková 6 / 0, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/21/2022
Spisová značka správcu:
33K/21/2022 S1596
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať na spisu

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca ustanovený v konkurznej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FORDERN s.r.o. v konkurze, so sídlom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, IČO: 47 584 661, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 33K/21/2022 S1596 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:30 do 11:30 hod. a od 12:30 do 16:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421/233338888 alebo prostredníctvom e-mailu na kordos@stentors.eu. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca