Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.11.2022
Zverejnený v OV č.:
225/2022
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o. v konkurze IČO 47584661, , Sedmokrásková 6 / 0, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/21/2022
Spisová značka správcu:
33K/21/2022 S1596
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., zn. spr.: S 1596, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava., správca úpadcu: FORDERN s.r.o. v konkurze,  so sídlom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, IČO: 47 584 661 (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b)  v spojení s ods. 19 ZKR, že preddavok na trovy konania vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur a najviac 10.000,- Eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na č. účtu v tvare IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007, vedený v UniCredit Bank, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok podľa ustanovenia § 32 ods. 3 v spojení s ods. 21 ZKR.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca