(PO) Montáže PSV a.s., IČO 31562183

Majerská cesta 36, 97474 Banská Bystrica

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
25.11.2022
Zverejnený v OV č.:
226/2022
Krajský súd v Banskej Bystrici
39K/7/2003, Montáže PSV, a.s. "v konkurze", IČO: 31562183, Majerská cesta 36, Banská Bystrica,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

 

U p o v e d o m e n i e

o dodatočnej konečnej správe o speňažení majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty

 

V konkurznej veci úpadcu: Montáže PSV a. s. „v konkurze“, Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 562 183, sp. zn.:  39K/7/2003 – Jm,

správca konkurznej podstaty: Konkurzy, k. s., Horná Záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica,

     IČO: 36 869 678

            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu dodatočnú konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov (ďalej len „dodatočnú konečnú správu“) zo dňa 15.11.2022, doručenú súdu 22.11.2022.

            Dodatočná konečná správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 29.11. 2022.  

 

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola dodatočná konečná správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

                   Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

 

V Banskej Bystrici dňa 23.11.2022.

 

                                                                                               JUDr. Mária Michaleková

                                                                                                  vyššia súdna úradníčka