Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/47/2022

(FO) Škrabalová Anna (01.10.1981)

Hradská 578/71 , 94106 Komjatice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.11.2022
Zverejnený v OV č.:
226/2022
Dlžník:
Škrabalová Anna IČO 01.10.1981, , Hradská 578/71 ., 94106 Komjatice,
Správca:
Ing. Jana Fülöpová , Štefánikova tr. 79, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/47/2022
Spisová značka správcu:
31OdK/47/2022 S1431
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 24/02/2022, sp. zn.: 31Odk/47/2022 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.03.2022  bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Škrabalová Anna, nar. 01.10.1981, bytom Hradská 578/71, Komjatice 941 06, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431.

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb  a aj vlastného šetrenia, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca v zmysle ustanovení § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Škrabalová Anna, nar. 01.10.1981, bytom Hradská 578/71, Komjatice 941 06, Slovenská republika, končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Škrabalová Anna, nar. 01.10.1981, bytom Hradská 578/71, Komjatice 941 06, zrušuje.

Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1; § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas  konkurzu tým nie je dotknutá.

 

 

Ing. Jana Fülöpová, správca