(PO) NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 31344551

ul. Hattalu 2053, 02601 Dolný Kubín

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
28.11.2022
Zverejnený v OV č.:
227/2022
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/77/2000, NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným , IČO: 31344551, Ul. Hattalu 2053 , Dolný Kubín ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2022:6000898463.24

 

Sp. zn.: 36K/77/2000-2687

 

IČS: 6000898463

 

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ul. Hattalu 2053, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551, za ktorého koná správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Ivica Firstová, so sídlom Radlinského 1709/28, 026 01 Dolný Kubín, takto

 

r o z h o d o l :

 

  1. JUDr. Ivicu Firstovu, so sídlom Radlinského 1709/28, 026 01 Dolný Kubín   z b a v u j e   funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu NÁŠ DOMOV, spoločnosť s ručením obmedzeným, Ul. Hattalu 2053, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 344 551.

 

  1. Do funkcie správcu konkurznej podstaty  u s t a n o v u j e   Mgr. Stelu Chovanovú, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen.

 

  1.  Ukladá doterajšej správkyni JUDr. Ivici Firstovej povinnosť riadne informovať novoustanoveného správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady týkajúce sa tohto konkurzu do 20 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia, vrátane odovzdania všetkých finančných prostriedkov získaných v tomto konkurznom konaní.

 

  1.  Ukladá doterajšej správkyni JUDr. Ivici Firstovej v lehote 15 od právoplatnosti toho uznesenia predložiť súdu písomnú správu o speňažovaní majetku úpadcu od vyhlásenia konkurzu do právoplatnosti tohto uznesenia.

 

  1. Doterajšej správkyni a novoustanovenému správcovi súd  ukladá  povinnosť predložiť v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí všetkých dokladov.

 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa  24. novembra 2022

 

 

                                                                       JUDr. Marián Blaha

                                                                                   s u d c a