Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2022

(FO) Džudža Jozef (11.03.1989)

Čičava 203, 09301 Čičava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
29.11.2022
Zverejnený v OV č.:
228/2022
Dlžník:
Džudža Jozef IČO 11.03.1989, , Čičava 203, 09301 Čičava,
Správca:
Mgr. Bc. Marek Figura , Puškinova 16, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/320/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/320/2022 S1773
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku dlžníka Jozef Džudža, nar. 11.03.1989, trvale bytom 093 01 Čičava 203, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/320/2022, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852, SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

V Prešove dňa 24. 11. 2022

Mgr. Bc. Marek Figura, správca