Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2022

(FO) Džudža Jozef (11.03.1989)

Čičava 203, 09301 Čičava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
29.11.2022
Zverejnený v OV č.:
228/2022
Dlžník:
Džudža Jozef IČO 11.03.1989, , Čičava 203, 09301 Čičava,
Správca:
Mgr. Bc. Marek Figura , Puškinova 16, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/320/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/320/2022 S1773
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku dlžníka Jozef Džudža, nar. 11.03.1989, trvale bytom 093 01 Čičava 203, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/320/2022, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo e-mailom na adrese: figura@figuralegal.sk.

 V Prešove dňa 24. 11. 2022

 Mgr. Bc. Marek Figura, správca