Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/304/2022

(FO) Žák Roman (07.05.1973)

Ratnovce 175, 92231 Ratnovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
29.11.2022
Zverejnený v OV č.:
228/2022
Dlžník:
Žák Roman IČO 07.05.1973, , Ratnovce 175, 92231 Ratnovce,
Správca:
, Laurinská 3/A, 81101 Bratislava ,
Spisová značka súdu:
60OdK/304/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/304/2022 S1636 TT
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Roman Žák, narodený 07.05.1973, trvale bytom Ratnovce 175, 922 31 Ratnovce, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Žák, s miestom podnikania Ratnovce 175, 922 31 Ratnovce, IČO: 44 674 724, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:

„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

LexCreditor k.s.