Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/304/2022

(FO) Žák Roman (07.05.1973)

Ratnovce 175, 92231 Ratnovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
29.11.2022
Zverejnený v OV č.:
228/2022
Dlžník:
Žák Roman IČO 07.05.1973, , Ratnovce 175, 92231 Ratnovce,
Správca:
, Laurinská 3/A, 81101 Bratislava ,
Spisová značka súdu:
60OdK/304/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/304/2022 S1636 TT
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Roman Žák, narodený 07.05.1973, trvale bytom Ratnovce 175, 922 31 Ratnovce, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Žák, s miestom podnikania Ratnovce 175, 922 31 Ratnovce, IČO: 44 674 724 oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 3, 917 01 Trnava, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.

LexCreditor k.s.