Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/341/2022

(FO) Červeňák Kristián (08.10.1979)

Hlavná 340, 08232 Svinia

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
29.11.2022
Zverejnený v OV č.:
228/2022
Dlžník:
Červeňák Kristián IČO 08.10.1979, , Hlavná 340 / 66, 08232 Svinia,
Správca:
JUDr. Marta Maruniaková , Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/341/2022
Spisová značka správcu:
5OdK/341/2022 S815
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Kristián Červeňák, nar. 08.10.1979, trvale bytom Hlavná 340/66, 082 32 Svinia v zmysle ustanovenia  § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199  v celkovej výške 6958,15 Eur.

JUDr. Marta Maruniaková,správca