Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.12.2022
Zverejnený v OV č.:
231/2022
Dlžník:
Kohúciková Eliška IČO 11.02.1959, , Andreja Žarnova 7163/11B, 91701 Trnava,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
60OdK/233/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/233/2022S2069
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty

 

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022, č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, dát. nar. 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, IČO: 54 665 299, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

 

V zmysle ustanovenia § 167j s primeraným použitím ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) týmto Správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

 

POZEMOK

Č. súp. zložky

Register

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera v m2

Štát, obec

Katastrálne územie

Číslo LV

Spoluvlastnícky podiel id. k celku

Súpisová hodnota

Dôvod zapísania

Poznámka

Deň zapísania

1

Pozemok parcely registra "E"

216

Orná pôda

851

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

540

2/96

53.19 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

2

Pozemok parcely registra "E"

215

Orná pôda

1130

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

684

1/12

282.50 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

3

Pozemok parcely registra "E"

418

Orná pôda

3620

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

712

1/24

452.50 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

4

Pozemok parcely registra "E"

123/243

Lesný pozemok

915717

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

803

1/300

6,104.78 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

10.10.2022

5

Pozemok parcely registra "E"

674/4

Lesný pozemok

73684

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

833

2/600

491.23 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

10.10.2022

6

Pozemok parcely registra "E"

675

Trvalý trávny porast

3998

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

833

2/600

4.00 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2013

10.10.2022

7

Pozemok parcely registra "E"

676/1

Lesný pozemok

34004

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

833

2/600

226.69 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2014

10.10.2022

8

Pozemok parcely registra "E"

676/2

Lesný pozemok

328618

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

833

2/600

2,190.79 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2015

10.10.2022

9

Pozemok parcely registra "E"

677/1

Trvalý trávny porast

25420

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

833

2/600

25.42 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2016

10.10.2022

10

Pozemok parcely registra "E"

677/2

Trvalý trávny porast

21138

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

833

2/600

21.14 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

11

Pozemok parcely registra "E"

526/3

Trvalý trávny porast

148

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1053

2/36

2.47 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

12

Pozemok parcely registra "E"

526/31

Trvalý trávny porast

2909

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1053

2/36

48.48 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

13

Pozemok parcely registra "E"

674/1

Lesný pozemok

410

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

2.73 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

14

Pozemok parcely registra "E"

674/2

Lesný pozemok

463

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

3.09 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

15

Pozemok parcely registra "E"

674/3

Lesný pozemok

159

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

1.06 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

16

Pozemok parcely registra "E"

721/1

Trvalý trávny porast

1113

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

1.11 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

17

Pozemok parcely registra "E"

721/2

Trvalý trávny porast

321

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

0.32 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

18

Pozemok parcely registra "E"

721/3

Trvalý trávny porast

382

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

0.38 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

19

Pozemok parcely registra "E"

721/4

Trvalý trávny porast

832

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

0.83 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

20

Pozemok parcely registra "E"

1719/1

Trvalý trávny porast

1462

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

1.46 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

21

Pozemok parcely registra "E"

1719/2

Lesný pozemok

312

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

2.08 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

22

Pozemok parcely registra "E"

1719/3

Lesný pozemok

2927

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

19.51 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

23

Pozemok parcely registra "E"

1719/4

Lesný pozemok

417533

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobot

1167

2/600

2,783.55 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

SPOLOČNÉ NEHNUTEĽNOSTI podľa zákona č. 97/2017

10.10.2022

24

Pozemok parcely registra "E"

665/903

Orná pôda

9194

SK, Bobot, PSČ 913 25

Bobotská Lehota

898

1/2

13,791.00 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

 

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

Č. súp. zložky

Dlžník

Celková suma a mena

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota

Dôvod zapísania

Poznámka

Deň zapísania

25

Poľnohospodárske družstvo Bobot-Horňany, so sídlom Bobot, PSČ 913 25, IČO: 00 206 873, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Dr, vložka č.: 72/R

33.71 EUR

Nájomné za užívanie pozemkov v roku 2022 na základe nájomnej zmluvy zo dňa 19.11.2021

33.71 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

10.10.2022

26

Sociálna poisťovňa, so sídlom Bratislava, Ul. 29. Augusta 8 a 10, PSČ 813 63, IČO: 30 807 484

29.43 EUR

Deponované zrazené sumy z dôchodku Dlžníka

29.43 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

 

26.10.2022

 

POHĽADÁVKA Z ÚČTU

Č. súp. zložky

Banka

Zostatková suma a mena

Číslo účtu

Súpisová hodnota

Dôvod zapísania

Poznámka

Deň zapísania

27

Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Bratislava, Žižkova 11, PSČ 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B

353 EUR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2004

353 EUR

Majetok patriaci dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu - § 167h ods. 1 ZKR

Speňažená

04.11.2022

 

 

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069