Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/315/2022

(FO) Kačová Jarmila (19.05.1960)

Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.12.2022
Zverejnený v OV č.:
233/2022
Dlžník:
Kačová Jarmila IČO 19.05.1960, , Ružová 225/4, 92528 Pusté Úľany,
Správca:
, P.Pázmaňa 49/3, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
60OdK/315/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/315/2022 S1784
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Jarmila Kačová (predtým Kučerová), narodená 19.05.1960, trvale bytom Ružová 225/4, 925 28 Pusté Úľany, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, a to v úradných hodinách počas pracovných dní:

Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30

Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

 

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 0903 898 794.

 

Šaľa, dňa 01.12.2022

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca