Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/47/2019

(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súd konkurz na majetok úpadcu: TRX Group, s. r. o., ...
Dátum vydania:
30.11.2022
Dátum zverejnenia:
07.12.2022
Zverejnený v OV č.:
234/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/47/2019
ICS:
1119210257
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Richard Popovič Slovenská republika TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Mgr. Richard Petrov IČO 42098874, , Františkánska 3, 04001 Košice, Slovenská republika JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava, Slovenská republika Slavomír Belovič , Pustá 676/6, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. , Námestie SNP 14, 81106 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRX Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu: S1752, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
Rozhodnutie:
Súd konkurz na majetok úpadcu: TRX Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: