Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/407/2022

(FO) Kudri Ľuboš (29.08.1988)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
08.12.2022
Zverejnený v OV č.:
235/2022
Dlžník:
Kudri Ľuboš IČO 29.08.1988, , Horská 1295/21, 95801 Partizánske,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/407/2022
Spisová značka správcu:
38OdK/407/2022 S1433
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Kudri Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 958 01 Partizánske IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 29.8.1988 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/407/2022 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/407/2022

 

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

 

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle kancelárie správcu na adrese J. Zemana 101, 911 01 Trenčín v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

 

V Bratislave, dňa 05.12.2022

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca