Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/407/2022

(FO) Kudri Ľuboš (29.08.1988)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.12.2022
Zverejnený v OV č.:
235/2022
Dlžník:
Kudri Ľuboš IČO 29.08.1988, , Horská 1295/21, 95801 Partizánske,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/407/2022
Spisová značka správcu:
38OdK/407/2022 S1433
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Kudri Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 958 01 Partizánske IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 29.8.1988 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/407/2022 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/407/2022

 

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

 

V Bratislave, dňa 05.12.2022

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca