Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/315/2022

(FO) Kačová Jarmila (19.05.1960)

Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
08.12.2022
Zverejnený v OV č.:
235/2022
Dlžník:
Kačová Jarmila IČO 19.05.1960, , Ružová 225/4 225/4, 92528 Pusté Úľany,
Správca:
, P.Pázmaňa 49/3, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
60OdK/315/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/315/2022 S1784
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Jarmila Kačová (predtým Kučerová), narodená 19.05.1960, trvale bytom Ružová 225/4, 925 28 Pusté Úľany, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.

 

IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera

Správa pre prijímateľa: Jarmila Kačová_kaucia

Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*

* „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

 

Šaľa, 05.12.2022

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca