Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.12.2022
Zverejnený v OV č.:
239/2022
Dlžník:
Ján Smolka IČO 32275170, , Zábrež 203, 02754 Oravská Poruba,
Správca:
, M. R. Štefánika 73, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
2OdK/70/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/70/2022 S1862
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Správca týmto v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

Insolvency Management Group, k. s., správca