(FOP) Gustáv Jozefčiak JOVOS, IČO 10950273

Bytčická 16, 01001 Žilina

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
21.12.2022
Zverejnený v OV č.:
244/2022
Krajský súd v Banskej Bystrici
28K/2/2004, Gustáv Jozefčiak, IČO: 28.11.1952, Minčolská 1782/2, 01001 Žilina,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

U p o v e d o m e n i e

o správe o speňažení konkurznej podstaty úpadcu

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov ku dňu úmrtia úpadcu, t.j. 08.08.2022

 

V konkurznej veci úpadcu: Gustáv Jozefčiak nar. 28.11.1952, naposledy bytom Minčolská 1782/2, 010 01 Žilina, sp. zn.:  28K/2/2004 – 1219,

správca konkurznej podstaty: JUDr. Dašena Gombíková, M. R. Štefánika č. 76, 036 01 Martin

 

            Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu o správe o speňažení konkurznej podstaty úpadcu

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov ku dňu úmrtia úpadcu, t.j. 08.08.2022

 (ďalej len „správu“) zo dňa 12.12.2022, doručenú súdu 15.12.2022.

 

            Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 21.12. 2022.  

 

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

                   Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

 

 

V Banskej Bystrici dňa 16.12.2022.

 

 

 

 

                                                                                               JUDr. Mária Michaleková

                                                                                                  vyššia súdna úradníčka