(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu STONTEC, s.r....
Dátum vydania:
19.12.2022
Dátum zverejnenia:
23.12.2022
Zverejnený v OV č.:
246/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
4K/16/2016
ICS:
6116205347
Vydal:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
STONTEC s.r.o. "v likvidácii IČO 36632716, , Námestie slobody 46, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Slavomír Jančiar, Mgr. , J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen, Slovenská republika STONTEC s.r.o. "v likvidácii IČO 36632716, , Námestie slobody 46, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu STONTEC, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36 632 716, správcom konkurznej podstaty ktorého je WITT&KLEIM RENEWALS K.S., so sídlom kancelárie Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 767 159, značka správcu S1971, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
Rozhodnutie:
Súd uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu STONTEC, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 36 632 716 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Oznam: