Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 23R/1/2022

(PO) Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., IČO 47036885

Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre

Začiatok reštrukturalizačného konania
Dátum vydania:
20.12.2022
Dátum zverejnenia:
27.12.2022
Zverejnený v OV č.:
247/2022
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
23R/1/2022
ICS:
4122212497
Vydal:
JUDr. Jana Coboriová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o. IČO 47036885, , Veľké Leváre 1113, 90873 Veľké Leváre, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885, takto
Rozhodnutie:
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie dlžníka: Geba Cables and Wires Slovakia s.r.o., so sídlom: 908 73 Veľké Leváre 1113, IČO: 47 036 885.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 veta druhá v spojení s § 113 ods. 1 ZKR). Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: