Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/220/2019

(FO) Kurinec Richard (16.07.1969)

Karpatské námestie 7770, 83601 Bratislava-Rača

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
27.12.2022
Zverejnený v OV č.:
247/2022
Dlžník:
Kurinec Richard IČO 16.07.1969, , Karpatské námestie 7770 / 10A, 83601 Bratislava-Rača,
Správca:
Mgr. Michal Mihálik , Zámocká 14, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/220/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/220/2019 S1312
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Mgr. Michal Mihálik, PhD. správca dlžníka: Ing. Richard Kurinec, dátum narodenia: 16.07.1969, trvalý pobyt: Karpatské námestie 7770/10A, v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vylučuje zo súpisu majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka zverejneného dňa 04.04.2022 v Obchodnom vestníku č. 65/2022, nasledovné súpisové zložky:

  1. Typ súpisnej položky majetku: Obchodný podiel

Popis: Spoločnosť VERITAS-PLUS s.r.o., so sídlom: Jána Hollého 890/4, 911 05 Trenčín, IČO: 51 142 813

Výška vkladu: 5.000,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36143/R

Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR

Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka

Sporný zápis: -

  1. Typ súpisnej položky majetku: Obchodný podiel

Popis: Spoločnosť VERITAS-GRANT s.r.o., so sídlom: Jána Hollého 890/4, 911 05 Trenčín, IČO:46 541 021

Výška vkladu: 5.000,- EUR

Rozsah splatenia vkladu: 5.000,- EUR

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 36406/R

Súpisová hodnota majetku: 1,- EUR

Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo dlžníka

Sporný zápis: -

Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu majetku podliehajúceho konkurzu je skutočnosť, že ani po 3. kole ponukového konania nepredložil do ponukového konania na odkúpenie majetku podliehajúcemu konkurzu  ponuku žiaden záujemca.

Mgr. Michal Mihálik, PhD. - správca dlžníka