Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
28.12.2022
Zverejnený v OV č.:
248/2022
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o. v konkurze IČO 47584661, , Sedmokrásková 6 / 0, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/21/2022
Spisová značka správcu:
33K/21/2022 S1596
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., konkurzný správca dlžníka FORDERN s.r.o. v konkurze, IČO: 47 584 661, Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.02.2023 o 10:00 hod., v správcovskej kancelárii Mgr. Vladimíra Kordoša, LL.M., Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava (Green Cube, 2. poschodie)

Predmet rokovania schôdze:

  1. Otvorenie schôdze správcom
  2. Stanovisko dlžníka ku konkurzu a k stavu podniku dlžníka
  3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok
  4. Voľba veriteľského výboru podľa §127 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
  5. Záver

Prezentácia veriteľov začne o 09:00h. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a odpovedať na otázky správcu. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja veritelia oprávnení hlasovať. Schôdza veriteľov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných veriteľov.

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace; zástupca veriteľa originálom plnej moci, resp. poverenia na zastupovanie.

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca