Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/320/2022

(FO) Džudža Jozef (11.03.1989)

Čičava 203, 09301 Čičava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
16.01.2023
Zverejnený v OV č.:
10/2023
Dlžník:
Džudža Jozef IČO 11.03.1989, , Čičava 203, 09301 Čičava,
Správca:
Mgr. Bc. Marek Figura , Puškinova 16, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/320/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/320/2022 S1773
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18. novembra 2022, sp. zn. 2OdK/320/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Džudža, nar. 11.03.1989, trvale bytom 093 01 Čičava 203 (ďalej aj „Dlžník“) a  do funkcie správcu majetku dlžníka bol ustanovený Mgr. Bc. Marek Figura, správca.

 

Správca týmto zverejnením v Obchodnom vestníku oznamuje v súlade s ustanovením §167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.