(FOP) Róbert Takáč UNIMOTO, IČO 32031874

Učiteľská 4, 96901 Banská Štiavnica

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
19.01.2023
Zverejnený v OV č.:
13/2023
Krajský súd v Banskej Bystrici
28K/56/2005, Róbert Takáč, IČO: 18.05.1967, Svätý Anton 55 , Svätý Anton,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

ECLI:SK:KSBB:2022:6005202090.29

 

Sp. zn.: 28K/56/2005-1091

 

IČS: 6005202090

 

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Róbert Takáč, nar. 18.05.1967, trvale bytom Svätý Anton 55, 969 72 Svätý Anton, za ktorého koná správcovskú spoločnosť JUSTICIA Recovery, k. s., Štefánikova 7, 949 01 Nitra, IČO: 47 253 843, takto

 

r o z h o d o l :

 

  1. Správcovskú spoločnosť JUSTICIA Recovery, k. s., Štefánikova 7, 949 01 Nitra, IČO: 47 253 843   z b a v u j e   funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Róbert Takáč, nar. 18.05.1967, trvale bytom Svätý Anton 55, 969 72 Svätý Anton.

 

  1. Do funkcie správcu konkurznej podstaty  u s t a n o v u j e   Ing. Janku Dobrockú, MBA, so sídlom Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 17 981 379.

 

  1.  Ukladá doterajšiemu správcovi JUSTICIA Recovery, k. s. povinnosť riadne informovať novoustanoveného správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady týkajúce sa tohto konkurzu do 20 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia, vrátane odovzdania všetkých finančných prostriedkov získaných v tomto konkurznom konaní.

 

  1.  Ukladá doterajšiemu správcovi JUSTICIA Recovery, k. s. v lehote 15 od právoplatnosti toho uznesenia predložiť súdu písomnú správu o speňažovaní majetku úpadcu od vyhlásenia konkurzu do právoplatnosti tohto uznesenia.

 

  1. Doterajšiemu správcovi a novoustanovenému správcovi súd  ukladá  povinnosť predložiť v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí všetkých dokladov.

P o u č e n i e : 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

 

V Banskej Bystrici, dňa  17.  januára 2023

 

 

                                                                       JUDr. Marián   Blaha

                                                                                   s u d c a