Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/304/2022

(FO) Žák Roman (07.05.1973)

Ratnovce 175, 92231 Ratnovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
19.01.2023
Zverejnený v OV č.:
13/2023
Dlžník:
Žák Roman IČO 07.05.1973, , Ratnovce 175, 92231 Ratnovce,
Správca:
, Laurinská 3/A, 81101 Bratislava ,
Spisová značka súdu:
60OdK/304/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/304/2022 S1636 TT
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

LexCreditor k.s.