Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
20.01.2023
Zverejnený v OV č.:
14/2023
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

JUDr. Štefan Dostál, ako správca dlžníka: Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, bytom Jelenová 19, 920 61 Dolné Trhovište (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z.  o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.

Poučenie:

Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku zámer zostaviť rozvrh.

JUDr. Štefan Dostál, správca