Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/21/2022

(PO) FORDERN s.r.o. v likvidácii, IČO 47584661

Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Vladimír Kordoš, so...
Dátum vydania:
16.1.2023
Dátum zverejnenia:
20.01.2023
Zverejnený v OV č.:
14/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
33K/21/2022
ICS:
1122203772
Vydal:
JUDr. Lenka Čadanová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
FORDERN s.r.o. v likvidácii IČO 47584661, , Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava IČO 42499500, , Ševčenkova 32, 85000 Bratislava, Slovenská republika FORDERN s.r.o. v likvidácii IČO 47584661, , Sedmokrásková 6, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FORDERN s.r.o. v likvidácii, so sídlom Sedmokrásková 6, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 584 661, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
Rozhodnutie:
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Vladimír Kordoš, so sídlom kancelárie Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1596, nárok na paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1500,00 Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 288/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v UniCredit Bank, a. s., IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Oznam: