Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
23.01.2023
Zverejnený v OV č.:
15/2023
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Jelenová 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty dlžníka : Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, bytom Jelenová 19, 926 01 Dolné Trhovište, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky  veriteľa :

EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803.

Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1:  17036, 38€, poradie pohľadávky: Iná pohľadávka; uvedené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. č. 5.

JUDr. Štefan Dostál, správca