(FOP) Eva Vlasatá VEM-Minimarket, IČO 34277536

Hlavná 31, 07633 Slovenské Nové Mesto

ECLI:SK:KSKE:2023:7004898038.4 Sp. zn.:3K/108/2004 - IČS...
Dátum zverejnenia:
24.01.2023
Zverejnený v OV č.:
16/2023
Krajský súd v Košiciach
3K/108/2004, Eva Vlasatá, IČO: 22.10.1953, Slovenské Nové Mesto 31, Slovenské Nové Mesto, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                             ECLI:SK:KSKE:2023:7004898038.4                               

                                                                                                                    Sp. zn.: 3K/108/2004 -

                                                                                                                        IČS:  7004898038                               

 

                                                                   OPRAVNÉ UZNESENIE

 

            Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Eva Vlasatá, nar. 22.10.1953, Slovenské Nové Mesto 31, Slovenské Nové Mesto, o zrušení konkurzu takto

 

                                                                             r o z h o d o l :

 

            O p r a v u j e   záhlavie, výrok a odôvodnenie v písomnom vyhotovení uznesenia Krajského súdu v Košiciach vydaného dňa 1.12.2022, č. k.: 3K/108/2004-199, tak, že v záhlaví, vo výroku a v odôvodnení má byť správne uvedený dátum narodenia úpadcu Eva Vlasatá, nar. 22.10.1953, Slovenské Nové Mesto 31, Slovenské Nové Mesto. 

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu môže podať možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia  na Krajskom súde v Košiciach.

            V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

            Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) neboli splnené procesné podmienky,

b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,

c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,

d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo

h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. Odvolanie musí byť podpísané a predložené v 3 rovnopisoch s prílohami.

U p o z o r n e n i e: ak nebude súdu doručený potrebný počet rovnopisov s prílohami, jeho kópie  súd vyhotoví na náklady odvolateľa.

 

V Košiciach dňa 20. januára 2023

 

                                                                                              JUDr. Natália Štrkolcová

                                                                                                               sudkyňa

 

Za správnosť vyhotovenia: Zuzana Patakiová