Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/407/2022

(FO) Kudri Ľuboš (29.08.1988)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.01.2023
Zverejnený v OV č.:
16/2023
Dlžník:
Kudri Ľuboš IČO 29.08.1988, , Partizánske -, 95801 Partizánske,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/407/2022
Spisová značka správcu:
38OdK/407/2022 S1433
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Kudri Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 958 01 Partizánske IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 29.8.1988 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/407/2022 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/407/2022

 

 

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

 

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, doručenej správcovi dňa 16.01.2023, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 10.01.2023, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

 

  1. veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka,

     IČO: 35 724 803

 

Pohľadávka č. 1 vo výške 10 144,57 EUR, z toho istina vo výške 2 980,36 EUR, úroky vo výške 4,33 EUR, úroky z omeškania vo výške 6 607,59 EUR a poplatok z omeškania vo výške 552,29 EUR.

Právny dôvod vzniku pohľadávky: K pohľadávke č. 1 uvádzam nasledujúce skutočnosti. (5259859)Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 31.01.2018 uzatvorenej medzi postupcom Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. SUA14/000732 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa , predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve. Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný vzťah. Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 9433,17 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 2952,36 EUR, z riadneho úroku vo výške 4,33 EUR, z úroku z omeškania vo výške 552,29 EUR, z ostatných nákladov a poplatkov 5924,19 EUR. Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 711,4 EUR. Prílohy: Zmluva, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti.

Pohľadávka č. 2 vo výške 84,67 EUR, z toho istina vo výške 76,63 EUR a úroky z omeškania vo výške 8,04 EUR.

Právny dôvod vzniku pohľadávky: K pohľadávke č. 2 uvádzam nasledujúce skutočnosti. (6188791)Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.10.2020 uzatvorenej medzi postupcom 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 93189112 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa 07.12.2015, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve. Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný vzťah. Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 76,63 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 76,63 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a poplatkov 0 EUR. Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 8,04 EUR.

 

 

V Bratislave, dňa 19.01.2023

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca