Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/407/2022

(FO) Kudri Ľuboš (29.08.1988)

Partizánske , 95801 Partizánske

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.01.2023
Zverejnený v OV č.:
16/2023
Dlžník:
Kudri Ľuboš IČO 29.08.1988, , Partizánske -, 95801 Partizánske,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
38OdK/407/2022
Spisová značka správcu:
38OdK/407/2022 S1433
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľuboš Kudri Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: 958 01 Partizánske IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 29.8.1988 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

 

Sp. zn. správcu: 38OdK/407/2022 S 1433

k sp. zn.: 38OdK/407/2022

 

 

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

 

V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská /19B, 82658 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36062235, doručenej správcovi dňa 11.01.2023, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 10.01.2023, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku:

 

  1. veriteľ: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bajkalská /19B, 82658 Bratislava - mestská časť Ružinov,

     IČO: 36062235

 

Pohľadávka vo výške 3 601,43, z toho istina vo výške 2 198,15 EUR, úroky z omeškania vo výške 679,02 EUR a náklady z uplatnenia vo výške 724,26 EUR.

Právny dôvod vzniku pohľadávky: Dňa 03.07.2016 bola spôsobená dopravná nehoda motorovým vozidlom zn. CITROEN s EČV: TO260BI, ktorého držiteľom bol dlžník, ku ktorému v čase škodovej udalosti nebolo uzatvorené povinné zmluvné poistenie v zmysle ust. zákona č. 381/2001 Z. z. V dôsledku dopravnej nehody bola spôsobená na motorovom vozidle zn. ŠKODA s EČV: PD220FG a tiež škoda na motorovom vozidle zn. SEAT s EČV: PD378AZ.Vzhľadom na to, že k vozidlu s EČV: TO260BI nebolo k dátumu dopravnej nehody uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z., vznikla veriteľovi v zmysle ust. § 24 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z. povinnosť uhradiť poškodenému z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Veriteľovi vznikol oprávnený nárok na základe ust. § 24 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., a to právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa § 24 ods. 2 zákona č. 381/2001 Z. z., na náhradu toho, čo za neho plnil. Veriteľ poskytol z poistného garančného fondu poškodenému poistné plnenie dňa 01.08.2016 vo výške 511,52 EUR a dňa 02.08.2016 vo výške 1.686,63 EUR. Listom – Výzva na náhradu poistného plnenia zo dňa 23.08.2016 si veriteľ voči dlžníkovi uplatnil právo na náhradu poistného plnenia s lehotou splatnosti 23.09.2016.Veriteľ si uplatňuje pohľadávku v zmysle Rozsudku sp. zn. 3C/50/2017, vydaného Okresným súdom Partizánske, dňa 07.03.2019, Opravného uznesenia sp. zn. 3C/50/2017, vydaného Okresným súdom Partizánske, dňa 23.03.2020 a Uznesenia sp. zn. 3C/50/2017, vydaného Okresným súdom Partizánske, dňa 30.09.2019. Veriteľ zo strany dlžníka neeviduje žiadne úhrady. Veriteľ si v prihláške uplatňuje úrok z omeškania z neuhradenej istiny v zmysle Rozsudku sp. zn. 3C/50/2017 až do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka.

 

 

V Bratislave, dňa 19.01.2023

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca