Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/332/2022

(FO) Fekete Július (04.01.1982)

Továrenska štvrť 4932, 05951 Poprad

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
11.1.2023
Dátum zverejnenia:
25.01.2023
Zverejnený v OV č.:
17/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/332/2022
ICS:
8122207058
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Július Fekete IČO 53810970, , Továrenská štvrť 4932/102, 05951 Poprad- Matejovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Július Fekete IČO 53810970, , Továrenská štvrť 4932/102, 05951 Poprad- Matejovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Július Fekete, nar. 04.01.1982, trvale bytom Továrenska štvrť 4932/102, 059 51 Poprad - Matejovce, podnikajúci pod obchodným menom Július Fekete, s miestom podnikania Továrenska štvrť 4932/102, 059 51 Poprad, Matejovce, IČO: 53 810 970 správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: