Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/126/2021

(FO) Čopáková Renáta (22.08.1977)

Papín 133 , 06733 Papín

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
10.1.2023
Dátum zverejnenia:
25.01.2023
Zverejnený v OV č.:
17/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/126/2021
ICS:
8121203936
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Renáta Čopáková , Papín 133, 06733 Papín, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Renáta Čopáková , Papín 133, 06733 Papín, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Renáta Čopáková, nar. 22.08.1977, trvale bytom 067 33 Papín 133 správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: