Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/76/2020

(FO) Hromý Branislav (14.11.1956)

Podolínska 406, 05995 Toporec

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
9.1.2023
Dátum zverejnenia:
25.01.2023
Zverejnený v OV č.:
17/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/76/2020
ICS:
8120201236
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Branislav Hromý IČO 46471502, , Podolínska 406/81, 05995 Toporec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Branislav Hromý IČO 46471502, , Podolínska 406/81, 05995 Toporec, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Branislav Hromý, nar. 14.11.1956, trvale bytom Podolínska 81, 059 95 Toporec, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Hromý, s miestom podnikania Podolínska 406/81, 059 95 Toporec, IČO: 46 471 502 správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: