Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/7/2020

(FO) Ferencová Mária (06.08.1964)

Zákutie 626/33 , 08633 Zborov

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
9.1.2023
Dátum zverejnenia:
25.01.2023
Zverejnený v OV č.:
17/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
4OdK/7/2020
ICS:
8120202687
Vydal:
JUDr. Zuzana Berežná
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Mária Ferencová , Zákutie 626/33, 08633 Zborov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mária Ferencová , Zákutie 626/33, 08633 Zborov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mária Ferencová, nar. 06.08.1964, trvale bytom Zákutie 626/33, 086 33 Zborov, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Emil Čerevka, so sídlom kancelárie Námestie slobody 26/10, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Prešov, dňa 09. januára 2023
Oznam: