Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/163/2022

(FO) Beštendig Dušan (19.05.1990)

Hanácka 1492, 82107 Bratislava-Ružinov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
27.01.2023
Zverejnený v OV č.:
19/2023
Dlžník:
Beštendig Dušan IČO 19.05.1990, , Hanácka 1492 / 15, 82107 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Ivan Mojžiš , V. Karadžiča 27, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/163/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/163/2022 S239
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Meno:                                                   Dušan Beštendig

Adresa:                                                Hanácka 1492/15, 821 07 Bratislava

Spisová značka súdneho spisu:       33OdK/163/2022

Spis. značka správcovského spisu: 33OdK/163/2022 S239

Súd:                                                      Okresný súd Bratislava I

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Beštendig

Sídlo/bydlisko dlžníka/úpadcu: Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 19.05.1990

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Mojžiš

Sídlo správcu: V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/163/2022 S239

Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/163/2022

 

 

Druh podania: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I.  zo dňa 12.1.2023 pod č. k. 33OdK/163/2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dušan Beštendig. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan Mojžiš.

 

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 27OdK/15/2022, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v mieste dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.