Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-33OdK/163/2022

(FO) Beštendig Dušan (19.05.1990)

Hanácka 1492, 82107 Bratislava-Ružinov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.01.2023
Zverejnený v OV č.:
19/2023
Dlžník:
Beštendig Dušan IČO 19.05.1990, , Hanácka 1492 / 15, 82107 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Ivan Mojžiš , V. Karadžiča 27, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/163/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/163/2022 S239
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

Meno:                                                   Dušan Beštendig

Adresa:                                                Hanácka 1492/15, 821 07 Bratislava

Spisová značka súdneho spisu:       33OdK/163/2022

Spis. značka správcovského spisu: 33OdK/163/2022 S239

Súd:                                                      Okresný súd Bratislava I

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Beštendig

Sídlo/bydlisko dlžníka/úpadcu: Stavbárska 5176/34, 821 07 Bratislava

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 19.05.1990

Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Mojžiš

Sídlo správcu: V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/163/2022 S239

Spisová značka súdneho spisu: 33OdK/163/2022

 

Druh podania: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I.  zo dňa 12.1.2023 pod č. k. 33OdK/163/2022, som bol v konkurznej veci úpadcu Dušan Beštendig ustanovený za jeho správcu konkurznej podstaty.

 

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 33OdK/163/2021, týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..

 

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.