Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/192/2022

(FO) Černý Miroslav (26.06.1965)

Dolné Trhovište 19, 92061 Dolné Trhovište

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.01.2023
Zverejnený v OV č.:
20/2023
Dlžník:
Černý Miroslav IČO 26.06.1965, , Jelenová 19, 92061 Dolné Trhovište,
Správca:
JUDr. Štefan Dostál , Robotnícka 79, 90501 Senica,
Spisová značka súdu:
23OdK/192/2022
Spisová značka správcu:
23OdK/192/2022 S1148
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty                                       

v konkurznej veci dlžníka:

Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, bytom Jelenová 19, 920 61 Dolné Trhovište,                                                  podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Černý, IČO: 40 567 869, s miestom podnikania 920 61 Dolné Trhovište, Jelenová 19 (podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení ku dňu 28.12.2010).

I. Všeobecná časť

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 23OdK/192/2022 – 12 zo dňa 08.08.2022 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Miroslav Černý, nar. 26.06.1965, trvale bytom Jelenová 19, 920 61 Dolné Trhovište.

Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom kancelárie: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica.

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 158/2022 dňa 16.08.2022. Účinky vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka nastali dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, t.j. dňa 17.08.2022.

Správca po ustanovení do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka na základe vyššie citovaného uznesenia Okresného súdu Trnava začal vykonávať svoju funkciu. Správca prijímal doručené prihlášky veriteľov, vyhotovil súpis majetku podstát, zostavil zoznam pohľadávok, speňažoval a zabezpečoval majetok dlžníka.

Do konkurzu sa prihlásili štyria veritelia, ktorí si prihlásili pohľadávky v celkovej výške 29203,30 EUR. Všetci prihlásení veritelia mali postavenie nezabezpečených veriteľov.

Všeobecná podstata pozostávala z:

-hnuteľnej veci – osobného motorového vozidla, ktoré bolo zverejnené v OV č. 202/2022 dňa 20.10.2022.

Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 14/2023 z 20.01.2023 oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podsta-ty.

II. Rozvrhová časť

  1. Speňažovanie majetku všeobecnej podstaty

Do konečného rozvrhu výťažku bol zaradený výťažok zo speňaženia a zabezpečenia majetku  dlžníka celkovo vo výške 500,00 EUR. Ide o nasledovné súpisové zložky majetku:

(súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č.: 202/2022 dňa 20.10.2022).

  1. Náklady konkurzu

V priebehu konkurzného konania vznikli náklady konkurzu v celkovej výške 250,13 EUR. Náklady konkurzu tvoria jednotlivé položky a to:

1/ Náklady konkurzu podľa § 167t/1a ZoKR:

    1. Odmena správcu za speňaženie všeobecnej  podstaty :  73,80€  (88,56€ s DPH)
    2. Súdny poplatok z výťažku všeobecnej  podstaty: 5,00€;

2/ Náklady konkurzu podľa § 167t/1b ZoKR:

2.1. Overovanie podpisov: 2,87€

       2.2. Náklady na poštovné: 3,70€

       2.3. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie: 150,00 €  (§ 24b/e vyhl. č.

              665/2005 Z.z. – august - december  2022 (5 x 30,- €).   

Odmena správcu konkurznej podstaty bola určená podľa § 20 ods. 1 písm. b,/  vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze  a reštrukturalizácii v znení platnom pre toto konkurzné konanie, podľa ktorej za speňaženie hnuteľnej veci zapísanej do súpisu jednou položkou, patrí správcovi odmena z výťažku. Výška odmeny tak bola zákonne určená vo výške 73,80€ + 20%DPH, t.j. vo výške 88,56 EUR.  

  1. Výťažok na uspokojenie veriteľov

Suma určená na konečné uspokojenie veriteľov dlžníka predstavuje rozdiel celkového výťažku, získaného speňažovaním všeobecnej podstaty a nákladov konkurzu, t.j.  500,00€ – 250,13= 249,87€.

Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate predstavuje sumu výške 29203,30€ . Uspokojenie veriteľov je na úrovni 0,86% na každú prihlásenú a zistenú pohľadávku, čo do výšky, právneho dôvodu a poradia.

Pre jednotlivých veriteľov preto správca navrhuje nasledovný rozvrh výťažku (vypočítaný ako súčin sumy zistených pohľadávok veriteľa a koeficientu 0,0085562), ktorý je vypočítaný ako podiel sumy určenej na konečné uspokojenie veriteľov a celkovej sumy zistených pohľadávok):

Por.č.

Veriteľ

Prihlásená pohľadávka

Pomer

uspokojenia

 

Rozsah

uspokojenia

1

 

365.bank, a.s. Bratislava

IČO: 31 340 890

674,78€

0,86%

5,77€

Č/2

Č/3

Československá obchodná banka, a.s. ,Bratislava

IČO: 36 854 140

2673,34€

0,86%

22,87€

K/4

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Hradec Králové

8818,80€

0,86%

75,46€

E/5

EOS KSI Slovensko, s.r.o. Bratislava

IČO: 35 724 803

17036,38€

0,86%

145,77€

 

SPOLU:

29203,30€

 

249,87€

 

Správca zároveň týmto vyzýva veriteľov, aby oznámili poštou na adresu kancelárie správcu, prípadne elektronicky na dostal.advokat@gmail.com, svoje zúčtovacie údaje – čísla bankových účtov vo formáte IBAN a variabilný symbol, na ktoré sa v súlade so schváleným konečným rozvrhom výťažku poukážu príslušné sumy výťažkov.

 

JUDr. Štefan Dostál,   správca