Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/315/2022

(FO) Kačová Jarmila (19.05.1960)

Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
31.01.2023
Zverejnený v OV č.:
21/2023
Dlžník:
Kačová Jarmila IČO 19.05.1960, , Ružová 225/4, 92528 Pusté Úľany,
Správca:
, P.Pázmaňa 49/3, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
60OdK/315/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/315/2022 S1784
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Jarmila Kačová (predtým Kučerová), narodená 19.05.1960, trvale bytom Ružová 225/4, 925 28 Pusté Úľany, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 26.01.2023 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

 

Šaľa, 26.01.2023

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca