Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/332/2022

(FO) Fekete Július (04.01.1982)

Továrenska štvrť 4932, 05951 Poprad

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
31.01.2023
Zverejnený v OV č.:
21/2023
Dlžník:
Fekete Július IČO 04.01.1982, , Továrenska štvrť 4932 / 102, 05951 Poprad,
Správca:
Mgr. Zuzana Maruniaková , Sov. hrdinov 200/33, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/332/2022
Spisová značka správcu:
5OdK/332/2022 S1403
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Július Fekete, nar. 04.01.1982, trvale bytom Továrenska štvrť 4932/102, 059 51 Poprad - Matejovce, podnikajúci pod obchodným menom Július Fekete, s miestom podnikania Továrenska štvrť 4932/102, 059 51 Poprad, Matejovce, IČO: 53 810 970 oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.

Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: office@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.

Mgr. Zuzana Maruniaková, správca