(PO) MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o.,

Štefánikova 26 , 06601 Humenné

Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
25.1.2023
Dátum zverejnenia:
31.01.2023
Zverejnený v OV č.:
21/2023
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
1K/78/2009
ICS:
8109234699
Vydal:
JUDr. Štefan Tomašovský
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o. , Štefánikova 26, 06601 Humenné, Slovenská republika
Navrhovatelia:
MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o. , Štefánikova 26, 06601 Humenné, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MEDIPROGRESS Humenné, s.r.o. v konkurze, so sídlom Štefánikova 26, 066 01 Humenné, IČO: 36 463 493, o ustanovení správcu, takto
Rozhodnutie:
u s t a n o v u j e JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné do funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: