Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/151/2022

(FO) Olenočinová Božena (13.11.1938)

Polereckého 3241/2 , 85104 Bratislava - Petržalka

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Zverejnený v OV č.:
22/2023
Dlžník:
Olenočinová Božena IČO 13.11.1938, , Polereckého 3241/2, 85104 Bratislava - Petržalka,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/151/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/151/2022 S1596
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku.

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. so sídlom kancelárie: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava, týmto ako správca úpadcu Božena Olenočinová, nar. 13.11.1938, bytom Polereckého 3241/2, 851 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu vedeného v UniCredit Bank, a.s., ktorý znie v tvare IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007. , SWIFT: UNCR SK BX a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez písmen) a do poznámky poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP a označenie názvu alebo mena veriteľa.

 

V Bratislave, dňa 27.01.2023

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca