Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/151/2022

(FO) Olenočinová Božena (13.11.1938)

Polereckého 3241/2 , 85104 Bratislava - Petržalka

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Zverejnený v OV č.:
22/2023
Dlžník:
Božena Olenočinová IČO 13.11.1938, , Polereckého 3241/2, 85104 Bratislava - Petržalka,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/151/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/151/2022 S1596
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., konkurzný správca dlžníka Božena Olenočinová, nar. 13.11.1938, bytom Polereckého 3241/2, 851 04 Bratislava, oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku možno nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne, alebo na tel. čísle 02/3333 8888.

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., správca