Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/151/2022

(FO) Olenočinová Božena (13.11.1938)

Polereckého 3241/2 , 85104 Bratislava - Petržalka

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Zverejnený v OV č.:
22/2023
Dlžník:
Božena Olenočinová IČO 13.11.1938, , Polereckého 3241/2, 85104 Bratislava - Petržalka,
Správca:
Mgr. Vladimír Kordoš , LL.M. , Hodžovo nám. 2A, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/151/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/151/2022 S1596
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., zn. spr.: S 1596, so sídlom kancelárie: Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava, spravujúci majetok dlžníka:, Božena Olenočinová, nar. 13.11.1938, bytom Polereckého 3241/2, 851 04 Bratislava týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK91 1111 0000 0016 6338 9007, vedený v UniCredit Bank, a.s.

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 162021 ako špecifického symbolu. Do poznámky uveďte meno dlžníka.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:

„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

 

  1. bolo podané na predpísanom tlačive a
  2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

 

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:

„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

správca