Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/53/2022

(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Zverejnený v OV č.:
22/2023
Dlžník/Úpadca:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
, Kopčianska 10, 85101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/53/2022
Spisová značka správcu:
33K/53/2022 S1768
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"  

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 2015/848 z 20. mája 2015.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 2015/848 of 20th May 2015.


V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca EXTAVMAT Plus s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 52 063 372 (ďalej len „úpadca"), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 33K/53/2022, zo dňa 19.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. 

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 of 20th May 2015., as the bankruptcy trustee of the EXTAVMAT Plus s.r.o., with registered seat at Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, Slovak republic, register number (IČO): 52 063 372 (hereinafter only the „Bankrupt"), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 33K/53/2022 dated 19th of January 2023 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.01.2023. Dňom 26.01.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 25th of January 2023. Bankruptcy was declared on 26th of January 2023.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (dálej len „ZKR") platí: 

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA") applies:

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR). 

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). 

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).

Prihláška sa podáva elektronicky u správcu - INSOLVENCY GROUP, k.s., správca, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, prostredníctvom na to určeného formulára, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

The application must be submitted in electronic form to the trustee - INSOLVENCY GROUP, k.s. trustee, registered seat of the office on Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy.


Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 27.01.2023 a za posledný deň lehoty deň 13.03.2023 (vrátane).

The date 27th of January 2023 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims and the last day of this period is on 13th of March 2023 (inclusive).

Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)

If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims which can be downloaded from the following link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].

Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en]).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).


Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na zabezpečovacie právo neprihliada (§ 28 ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will not be consider (§ 28 sec. 4 BRA).


Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).

Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).


Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).


V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). 

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).


Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).


Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky (§ 29 ods. 1 ZKR). 

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim (§ 29 sec. 1 BRA).


Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). 

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).


V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim mušt be stated also the f ad on which basis the claim should arise or the condition. from which the establishment ofthe claim depends ($ 29 sec. 3 BRA).


Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principál and fixtures. wherebv the fixtures shall be divided in the application accordina to the legal reason ofthe establishment 29 sec. 4 BRA).


Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleaed in Euros. Ifthe claim is not alleged in Euros. the sum ofthe claim shall be stated bv the trustee bv the conversion accordina to the exchange rate determined and oublished on the dav of bankruotcv declaration bv the Eurooean Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleaed in currencv. whose reference exchange rate is not stated or oublished bv the European Central Bank or bv the National Bank of Slovakia, the sum ofthe claim shall be determined bv the trustee with professional čare 29 sec. 5 BRA).


K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents. which prove the stated facts. The creditor. who is the accountina unit. determines in the application a statement. if he accounts the claim in the accountancv. in which extent. or possible reasons. whv he does not accounts the claim in the accountancv (8 29 sec. 6 BRA).


K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
To the application of non-monetarv claim mušt be attached an expert reoort determinina the sum of the non-monetarv claim. otherwise the application willnotbe taken into consideration 16 29 sec. 7 BRA).


Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor. who does not háve the residence or seat or affiliation of the comoanv in the Slovák republic. is obliaed to determine his reoresentative with residence or seat in the Slovák republic for deliverina and to announce the determination ofthe reoresentative to the trustee. otherwise the documents will be delivered onlv bv publishina them in the Commercial reoort (§29 sec. 8 BRA).


Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission. bv which the claim was alleaed. which will be alleaed in the bankruotcv bv an application. cannot be correctednor amended Í8 30 sec. 2 BRA).


Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
The participant of the bankruotcv proceedinas has the riaht to alleae the obiection of bias towards the iudae to the expiration ofthe oeriod for reaistration ofthe claims. who shall neaotiate the matter and to decide. i f in resoect to his relation to the matter. to the participant or to the reoresentative can arise the doubts about their imoartialitv. The court does not také into consideration later delivered obiections (197 sec. 6 BRA). In the obiection of bias mušt be stated aaainst whom it is aimed. the reason. for which the iudae shall be excluded and when the participant submittina the obiection iearnt about the reason ofexclusion. The submission. which does notfulfil the obiections of bias will not be taken into consideration: in this čase the matter will not be submitted to the court (8 15a sec. 3 Civil orocess order).


Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000. 

This notice refers to the creditors who háve their domicile or reaistered seat in other EU member state than in the Slovák Republic accordina to the Direction ofthe Eurooean Council No. 1346/2000 dated 29th Mav 2000.

 

V Bratislave, dňa 27.01.2023 / In Bratislava on 27th of January 2023,

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca / trustee