Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-33K/53/2022

(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
01.02.2023
Zverejnený v OV č.:
22/2023
Dlžník/Úpadca:
EXTAVMAT Plus s. r. o. IČO 52063372, , Svätovavrinecká 13920/10, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
, Kopčianska 10, 85101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33K/53/2022
Spisová značka správcu:
33K/53/2022 S1768
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený správca úpadcu EXTAVMAT Plus s. r. o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 063 372 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu počas úradných hodín, t.j. počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., a to po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadania so správcom prostredníctvom emailu: office@insolvencygroup.sk.

V Bratislave, dňa 27.01.2023

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca