Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/390/2022

(FO) Čonka Ivan (15.11.1988)

Ulica Československej armády 267, 96701 Kremnica

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Zverejnený v OV č.:
23/2023
Dlžník:
Čonka Ivan IČO 15.11.1988, , Československej armády 267/64, 96701 Kremnica,
Správca:
, Grösslingová 56, 81109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2OdK/390/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/390/2022 S1433
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Text:

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ivan Čonka, Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 53783425 / 15. 11. 1988, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

sp. zn. správcu: 2OdK/390/2022 S 1433

k sp. zn.: 2OdK/390/2022

 

 

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ 

 

Správcovi nebola do 90 dní od vyhlásenia konkurzu doručená prihláška od žiadneho veriteľa.

 

Na základe tejto skutočnosti správca podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2OdK/390/2022 zo dňa 19.10.2022, na majetok dlžníka Ivan Čonka, nar. 15. 11. 1988, trvale bytom Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica, obchodné meno: Ivan Čonka, s miestom podnikania Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica, IČO: 53783425, končí z dôvodu zistenia, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ivan Čonka, nar. 15. 11. 1988, trvale bytom Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica, obchodné meno: Ivan Čonka, s miestom podnikania Československej armády 267/64, 967 01 Kremnica, IČO: 53783425 zrušuje.

 

V Bratislave, dňa 30.01.2023

 

Crossdefault Management Group, k. s.

Mgr. Tomáš Baštic, komplementár

správca