Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/154/2022

(FO) Kadlíčková Anna (21.08.1950)

Stavbárska 5178/40 , 82107 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Zverejnený v OV č.:
23/2023
Dlžník:
Kadlíčková Anna IČO 21.08.1950, , Stavbárska 5178/40, 82107 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Mýtna 50, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/154/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/154/2022 S1666
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu vedeného vo vyššie uvedenom konaní je možné nahliadať v kancelárii správcu: JUDr. Marek Glemba, Mýtna 50, 811 07 Bratislava, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo emailom na office@ak-glemba.sk.

V Bratislave dňa 30.01.2023

JUDr. Marek Glemba, správca