Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/154/2022

(FO) Kadlíčková Anna (21.08.1950)

Stavbárska 5178/40 , 82107 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.02.2023
Zverejnený v OV č.:
23/2023
Dlžník:
Kadlíčková Anna IČO 21.08.1950, , Stavbárska 5178/40, 82107 Bratislava,
Správca:
JUDr. Marek Glemba , Mýtna 50, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
33OdK/154/2022
Spisová značka správcu:
33OdK/154/2022 S1666
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Ustanovený správca týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., č.ú. SK06 1100 0000 0026 1797 7531, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom konkurznom konaní.

V Bratislave dňa 30.01.2023

JUDr. Marek Glemba, správca